Prières et Maximes

Alabém primerament
Al santissim sagrament
Tres personas, y un sol deu
Son en un poder, fill meu
Es Maria celestial
Sens pecat original
Devot de la verge pura
Sia tota criature
A un sol deu adorarás
Y en vá mas lo gustará
Las festas has de guardar
Y a ton pare y mare honorarar
Ningun home matarás
Tam poch no fornicarás
No furtes rès à ningú
Ni digas mentidas tu
Ni desisyer dona agosta
Nibens daltri, quei la pena
No sies may lo prigner
De deit cosas del tercer

2

Los saris tenen amengua
per serveit massa la llengua
Qui diu que te enteniment
mes que un altre es ignocent
Si camines por mal lloch,
creu me passa poch a poch
No descobres ton secret
a ningú, seras discret
Lo marcader a la plaça
y lo menestral a casa
Quand replega la formiga
not assentes a la biga
Trau de casa lo minjó
abans not causera fasse falló

3

No mostres als fills amor
perque not causen dolor
Si no vols tenir desfia
a ton fill dona li ofici
Lo minyó quan pert son pare
allunya lo de sa mare
Lo marit a la muller
tinga.li lo menester
La muller a son marit
tinga.li ben net lo llit
La donzella recatada
Será molt bona casada
La dona que va a la llana
May tindra la testa vana
La senyora que traballa
No gasta ni diner mi malla
La que no vol traballar
Lo que pot fe sino gatar
La dona per ser discreta
A de estar sempre retireta
Lo jove que no treballa
Quant es vell dorm a la palla
L’home que tracta ab amigas
May li faltaran fatigas
Qui ab vestits se gassa massa
Te lo cap de carabaça
La dona sens menester
No estigas baix al carrer
Una bossa salament
Te la casa que y ha argent
La casa que si traballa
May ni falla pa ni palla

4

Qui compra mes del que pot
apres se ha de vendre tot
Lo qui va molt als mercats
Si es pages, no té ducats
Lo pagés sempre ha de estar
Prop dels que fa traballar
Als moços no lo degas massa
Per quet traurian de casa
Si alguns parlan de sicret
No ti acostes, ques malfet
Sempre les festas maÿors
Causen al ventrell dolors
Si per cas ets convidat
Menja solo lo acustumat
Y a lo mon na introduit
Que tothom sia mosquit
Procura tenir cabal
Per no anar al hospital
Qui causa par interés
Moço de sa mulleres
Qui ab joÿas gastas lo dot
De sa muller es yanot
Segons tindrás lo estament
Vestiras honestament
Si del dot de ta muller
Refieras, seras grosser
Si tens algu agriarat
No vages may descuÿdat
Fes tas cosas ab repós
Deixa di..al en veyós
May secones intensions
Fan bones conversacions
No estigas sol, yo todich,
Ab muller de ton amich
Lo obiós que entre an ta casa
Es un foch, es una brasa

5

quand un home se vol casar
viafor ,a de cridar
la dona quel casarás
fes que sia de ton bras
si voldrás ben acertar
al carrer te dues de casar
del sacerdoci las sobras
totas han de ser de pobres ( bis)
totas han de ser de pobres
per tenir bona opinió
procura anar ab lo bo
Serás tingut per mult savi,
Si dissimulas lo gravi
Si algut fa del sinsabor
Deixau á nostre Senyor
L’home que fa del valent
Es darrer del somatent
Qui se estima del que fa
May apenas errará
Qui recull al bandoler
Dins poch temps no té graner
Per casar filles donzellas
No tengas moltons, ni ovellas
Quant las fillas casarás
Las sobras los donarás
...ts sen van al hospital
...no vendrer son cabal
...tots pares quant son vells
not descuides un punt dells
si a tots pares tractes be,
viuras molt perque you se

6

si ton pare es pobre y vell
no sufriras si mostre la pell
lo millor boci del plat,
sia per qui ta engendrat
lo fill que a sos pares bat
ya lo infern lo té guanyat
no deixes per ton recor,
de saludar al major
Lo major sui es cortesá
al menor saludará
lo villa, superbo y mai
es una pesta mortal